Бүлгийн нэр 'Монголын Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Нам'