Бүлгийн нэр 'Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам'

МУНН-аас сонгуульд нэр дэвшигчид

Монголын Уламжлалын нэгдсэн намын Улс төрийн Ерөнхий зөвлөл хуралдаж нэр дэвшигчдээ тодруулжээ. 2012 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлын 1 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралт д/д Тойргийн дугаар, нутаг дэвсгэрийн нэр Мандатын тоо Нэр дэвших [...]