Түгээх

1

Аймаг/хот Жагсаалтад бичигдсэн Санал өгсөн Хүчинтэй Хүчингүй Нэр дэвшигч Дэвшүүлсэн субъект Авсан санал Тэмдэглээгүй Бүх нэр дарсан
1 Архангай 51468 37421   (72.71%) 36954   (98.75%) 467   (1.25%) Ц.Элбэгдорж АН 19143   (51.80%) 29   (0.08%) 9   (0.02%)
2 Н.Энхбаяр МАХН 17773   (48.09%)
3 Баян-Өлгий 51671 34354   (66.49%) 33821   (98.45%) 533   (1.55%) Ц.Элбэгдорж АН 16590   (49.05%) 35   (0.10%) 0   (0.00%)
4 Н.Энхбаяр МАХН 17196   (50.84%)
5 Баянхонгор 47231 32303   (68.39%) 31941   (98.88%) 362   (1.12%) Ц.Элбэгдорж АН 15084   (47.22%) 25   (0.08%) 28   (0.09%)
6 Н.Энхбаяр МАХН 16804   (52.61%)
7 Булган 31879 24671   (77.39%) 24389   (98.86%) 282   (1.14%) Ц.Элбэгдорж АН 11536   (47.30%) 26   (0.11%) 3   (0.01%)
8 Н.Энхбаяр МАХН 12824   (52.58%)
9 Говь-Алтай 32889 23551   (71.61%) 23340   (99.10%) 211   (0.90%) Ц.Элбэгдорж АН 9822   (42.08%) 19   (0.08%) 2   (0.01%)
10 Н.Энхбаяр МАХН 13497   (57.83%)
11 Говьсүмбэр 7590 5452   (71.83%) 5399   (99.03%) 53   (0.97%) Ц.Элбэгдорж АН 2197   (40.69%) 8   (0.15%)
12 Н.Энхбаяр МАХН 3192   (59.12%)
13 Дорноговь 35139 24802   (70.58%) 24486   (98.73%) 316   (1.27%) Ц.Элбэгдорж АН 9230   (37.70%) 26   (0.10%) 36   (0.15%)
14 Н.Энхбаяр МАХН 15194   (62.05%)
15 Дорнод 45492 31546   (69.34%) 30961   (98.15%) 585   (1.85%) Ц.Элбэгдорж АН 16325   (52.73%) 42   (0.13%) 35   (0.11%)
16 Н.Энхбаяр МАХН 14559   (47.02%)
17 Дундговь 25319 18378   (72.59%) 18162   (98.82%) 216   (1.18%) Ц.Элбэгдорж АН 8397   (46.23%) 15   (0.08%) 3   (0.02%)
18 Н.Энхбаяр МАХН 9747   (53.67%)
19 Завхан 44410 31451   (70.82%) 31209   (99.23%) 242   (0.77%) Ц.Элбэгдорж АН 15596   (49.97%) 23   (0.07%) 19   (0.06%)
20 Н.Энхбаяр МАХН 15571   (49.89%)
21 Өвөрхангай 67661 44735   (66.12%) 43995   (98.35%) 740   (1.65%) Ц.Элбэгдорж АН 21631   (49.17%) 59   (0.13%) 36   (0.08%)
22 Н.Энхбаяр МАХН 22269   (50.62%)
23 Өмнөговь 30187 24214   (80.21%) 23876   (98.60%) 338   (1.40%) Ц.Элбэгдорж АН 11161   (46.75%) 23   (0.09%) 12   (0.05%)
24 Н.Энхбаяр МАХН 12680   (53.11%)
25 Сүхбаатар 32372 25322   (78.22%) 24696   (97.53%) 626   (2.47%) Ц.Элбэгдорж АН 9800   (39.68%) 18   (0.07%) 33   (0.13%)
26 Н.Энхбаяр МАХН 14875   (60.23%)
27 Сэлэнгэ 60653 41274   (68.05%) 40725   (98.67%) 549   (1.33%) Ц.Элбэгдорж АН 20422   (50.15%) 66   (0.16%) 40   (0.10%)
28 Н.Энхбаяр МАХН 20197   (49.59%)
29 Төв 50955 35406   (69.48%) 34891   (98.55%) 515   (1.45%) Ц.Элбэгдорж АН 15279   (43.79%) 44   (0.12%) 21   (0.06%)
30 Н.Энхбаяр МАХН 19597   (56.17%)
31 Увс 44030 31904   (72.46%) 31298   (98.10%) 606   (1.90%) Ц.Элбэгдорж АН 13045   (41.68%) 42   (0.13%) 27   (0.08%)
32 Н.Энхбаяр МАХН 18184   (58.10%)
33 Ховд 45122 33552   (74.36%) 33091   (98.63%) 461   (1.37%) Ц.Элбэгдорж АН 18791   (56.79%) 28   (0.08%) 21   (0.06%)
34 Н.Энхбаяр МАХН 14251   (43.07%)
35 Хөвсгөл 72276 49042   (67.85%) 48498   (98.89%) 544   (1.11%) Ц.Элбэгдорж АН 26435   (54.51%) 41   (0.08%) 14   (0.03%)
36 Н.Энхбаяр МАХН 22008   (45.38%)
37 Хэнтий 41180 27897   (67.74%) 27523   (98.66%) 374   (1.34%) Ц.Элбэгдорж АН 13311   (48.36%) 24   (0.09%) 15   (0.05%)
38 Н.Энхбаяр МАХН 14173   (51.50%)
39 Дархан-Уул 48168 38695   (80.33%) 38356   (99.12%) 339   (0.88%) Ц.Элбэгдорж АН 20077   (52.34%) 26   (0.07%) 20   (0.05%)
40 Н.Энхбаяр МАХН 18233   (47.54%)
41 Орхон 55142 39205   (71.10%) 38677   (98.65%) 528   (1.35%) Ц.Элбэгдорж АН 22177   (57.34%) 16   (0.04%) 23   (0.06%)
42 Н.Энхбаяр МАХН 16461   (42.56%)
43 Баянзүрх дүүрэг 127126 100218   (78.83%) 99223   (99.01%) 995   (0.99%) Ц.Элбэгдорж АН 56938   (57.38%) 62   (0.06%) 35   (0.03%)
44 Н.Энхбаяр МАХН 42188   (42.52%)
45 Баянгол дүүрэг 82501 66359   (80.43%) 65635   (98.91%) 724   (1.09%) Ц.Элбэгдорж АН 24528   (37.37%) 37   (0.06%) 37   (0.06%)
46 Н.Энхбаяр МАХН 19456   (29.64%)
47 Хан-Уул дүүрэг 57444 44580   (77.61%) 44063   (98.84%) 517   (1.16%) Ц.Элбэгдорж АН 24528   (55.67%) 28   (0.06%) 51   (0.11%)
48 Н.Энхбаяр МАХН 19456   (44.15%)
49 Сонгино хайрхан дүүрэг 131476 98590   (74.99%) 97857   (99.26%) 733   (0.74%) Ц.Элбэгдорж АН 53800   (54.98%) 67   (0.07%) 179   (0.18%)
50 Н.Энхбаяр МАХН 43811   (44.77%)
51 Чингэлтэй дүүрэг 75335 58356   (77.46%) 57680   (98.84%) 676   (1.16%) Ц.Элбэгдорж АН 33431   (57.96%) 49   (0.08%) 28   (0.05%)
52 Н.Энхбаяр МАХН 24172   (41.91%)
53 Налайх 17237 12649   (73.38%) 12355   (97.68%) 294   (2.32%) Ц.Элбэгдорж АН 6158   (49.84%) 11   (0.09%) 1   (0.01%)
54 Н.Энхбаяр МАХН 6185   (50.06%)
55 Багануур дүүрэг 13796 9745   (70.64%) 9626   (98.78%) 119   (1.22%) Ц.Элбэгдорж АН 4914   (51.05%) 8   (0.08%) 9   (0.09%)
56 Н.Энхбаяр МАХН 4695   (48.77%)
57 Багахангай 2211 1591   (71.96%) 1566   (98.43%) 25   (1.57%) Ц.Элбэгдорж АН 610   (38.95%) 3   (0.19%) 0   (0.00%)
58 Н.Энхбаяр МАХН 953   (60.86%)
59 Сүхбаатар дүүрэг 65257 51612   (79.09%) 51060   (98.93%) 552   (1.07%) Ц.Элбэгдорж АН 29291   (57.37%) 38   (0.07%) 10   (0.02%)
60 Н.Энхбаяр МАХН 21721   (42.54%)
Нийт: 1493217 1098875   (73.59%) 1085353   98.77%) 13522   1.23%)

Түгээх

Холбоотой мэдээ

(1) Сэтгэгдэл

  1. hey gu2ysI&#8!17;ve checked whit all recordshops in Gothenburg, Sweden(Where I live). And no one can order your New Lp. Is it possible to buy “keep keep”, “Getcha boi” and “vision of love” digital?your music is dope!

Leave a Reply

Your email address will not be published.